ประกัน ค้ำประกัน
สัญญาค้ำประกันเงินกู้
                                                                                                                วันที่………………เดือน……….………….
                ข้าพเจ้า…………………………………………อายุ…………….ปี  เชื้อชาติ……………………….
สัญชาติ………………..ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่…………………………….ถนน…………………………………
ตำบล………………………..อำเภอ…………………………….จังหวัด…………………………………….
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าผู้ค้ำประกันทำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท………………………………………….
จำกัด สำนักงานเลขที่…………………ถนน………………………………แขวง…………………………...
เขต…………………………………..กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าผู้ให้กู้เป็นหลักฐานสำคัญว่า:-
                ข้อ 1. เนื่องในการที่ผู้ให้กู้ได้ยอมให้…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าผู้กู้กู้เงินจากผู้ให้กู้ ตามสัญญาเงินกู้ ลงวันที่……………………………………………
เป็นจำนวนเงิน…………………..บาท (……………………………………………) นั้น ผู้ค้ำประกันยอมเข้า
ค้ำประกันการชำระหนี้ รวมทั้งดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้ค้างชำระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ ตามสัญญาเงินกู้ที่กล่าวแล้ว จนกว่าผู้ให้กู้จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง
                ข้อ 2. ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญากู้ที่กล่าวแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือว่า ผู้กู้ล้มละลาย หรือ ตาย หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือ สาบสูญ หรือไปจากถิ่นที่อยู่ หรือาตัวไม่พบหรือย้ายภูมิลำเนา โดยมิแจ้งให้ผู้กู้ทราบ หรือมีกรณีอื่นใดอันกระทำให้ผู้ให้กู้ไม่ได้รับชำระหนี้ตามสัญญากู้ที่กล่าวแล้วเต็มจำนวนและตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาก็ดี ผู้ค้ำประกันยอมเข้ารับผิดร่วมกับลูกหนี้ในอันที่จะต้องชำระหนี้ตามสัญญากู้นั้นทันที
                ข้อ 3. ถ้าผู้ให้กู้ผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้เพื่อชำระหนี้ โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบก็ตาม ผู้ค้ำประกันยอมตกลงด้วยการให้ผ่อนเวลานั้นทุกครั้งไป และย่อมมิให้ถือเอาการให้ผ่อนเวลาเช่นว่านั้นเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ำประกันเป็นอันขาด
                ข้อ 4. ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันยอมสละสิทธิที่จะต่อสู้ให้ผู้ให้กู้ไปบังคับเอาชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนเรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันรับผิด แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะดำเนินการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องผู้กู้ หรือกองมรดกของผู้กู้ให้ชำระก่อนตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าผู้ให้กู้มิได้รับชำระหนี้ หรือได้รับไม่เต็มจำนวน  ผู้ค้ำประกันจึงยินยอมให้ถือว่าการดำเนินเช่นนั้น เป็นการที่ผู้ให้กู้กระทำเพื่อผู้ค้ำประกันเอง ผู้ค้ำประกันจึงยินยอมจะชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่โดยพลัน ทั้งยอมชดใช้บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอันผู้ให้กู้จะได้เสียไปถึงแม้ว่าการดำเนินเช่นว่านั้น ผู้ให้กู้จะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบก่อนก้อตามและถึงแม้จะมิได้เรียกร้องหรือฟ้องผู้ค้ำประกันร่วมกับผู้กู้หรือกองมรดกของผู้กู้ด้วยก็ตาม


                ข้อ 5. ผู้ค้ำประกันสัญญาว่า ถ้าผู้ค้ำประกันย้ายตำบลที่อยู่จากภูมิลำเนาดังกล่าวข้างต้นในสัญญานี้ ผู้ค้ำประกันมีหน้าที่แจ้งให้ผู้กู้ทราบโดยทันที มิฉะนั้น ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดในความเสียหายที่ผู้ให้กู้ได้รับเป็นพฤติการณ์พิเศษอีกดสดหนึ่งด้วย
                ข้อ 6. การค้ำประกันนี้ย่อมผูกพันผู้ค้ำประกันอย่างสมบูรณ์แม้ถึงหากจะบังเกิดข้ออ้างขึ้นว่า ผู้กู้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเข้าทำสัญญาที่กล่าวแล้วด้วยความสำคัญผิดอย่างใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้โดยผู้ค้ำประกันจะได้รู้ถึงเหตุไร้ความสามารถ หรือสำคัญผิด หรือไม่กู้ตาม และผู้ค้ำประกันไม่พ้นจากความรับผิด เพราะเหตุผู้ให้กู้อาจกระทำการใด ๆ ไปเป็นเหตุให้ผู้ค้ำประกันไม่อาจเข้ารับช่วงได้หมด หรือแต่บางส่วนในสิทธิใด ๆ อันได้ให้หรือาจได้ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้แต่ก่อน หรือในขณะทำสัญญาค้ำประกันนี้
                ผู้ค้ำประกันได้เข้าใจ ข้อความในหนังสือนั้นตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น


                                                                                                                ลงชื่อ……………………………...ผู้ค้ำประกัน
                                                                                                                      (……………………………….)
                                                                                                                ลงชื่อ……………………………...ผู้ค้ำประกัน
                                                                                                                      (……………………………….)
                                                                                                                ลงชื่อ……………………………...ผู้ค้ำประกัน
                                                                                                                      (……………………………….

แบบหนังสือค้ำประกัน
หลักประกันซองงานจ้าง

เลขที่……………………………                                                                   วันที่…………………………

                ข้าพเจ้า…………………………………………………….สำนักงานตั้งอยู่เลขที่………….
ถนน………………………ตำบล/แขวง………………………..อำเภอ/เขต………………………...
จังหวัด…………………………โดย………………………………………………ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ……………………………...
………………………………………ดังมีข้อความดังต่อไปนี้
                ข้อ 1. ตามที่…………………………………………………………..ได้ยื่นซองประกวดราคาสำหรับการจัดจ้าง……………………….………ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่……………..
ซึ่งต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการประกวดราคาต่อ……………………………………….
เป็นจำนวนเงิน…………………บาท (……………………………………………)นั้น
                ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ……………………………………..จำนวนไม่เกิน
………………บาท (…………………………………….บาท) กรณี……………………………….
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคาอันเป็นเหตุให้…………………………………………...
มีสิทธิริบหลักประกันซองหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ รวมทั้งกรณีที่……………………………..
ได้ถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปทำสัญญา หรือมิดได้วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาท่กำหนดในเอกสารประกวดราคาโดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และ………………………………
ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้……………………………………..ชำระหนี้ก่อน
                ข้อ 2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลให้บังคับตั้งแต่………………………ถึง…………………...
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
                ข้อ 3. ถ้า…………………………………….ขยายกำหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลายืนราคาที่ได้ขยายออกไปดังกล่าว

                ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

                                                                                ลงชื่อ……………………………………..ผู้ค้ำประกัน
                                                                                ลงชื่อ……………………………………..พยาน
                                                                                ลงชื่อ……………………………………..พยานคำยินยอมกรณีผู้ให้สัญญาค้ำประกันมีคู่สมรส

                ข้าพเจ้า………………………………………..คู่สมรสของ………………………………
ผู้ค้ำประกัน ได้ทราบข้อความในสัญญาค้ำประกันแล้วยินยอมให้…………………………………
ทำสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ได้
               
                                                                                ลงชื่อ………………………………….คู่สมรสยินยอม
                                                                                    (………………………………………)

                                                                                ลงชื่อ………………………………….พยาน
                                                                                    (………………………………………)

                                                                                ลงชื่อ………………………………….พยาน
                                                                                    (………………………………………)

                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะทำสัญญานี้

                                                                                ลงชื่อ………………………………….ผู้ค้ำประกัน
                                                                                    (………………………………………)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น