การกู้ ยืม


ดาวโหลดสัญญาการกู้ ยืมสัญญายืมทรัพย์ทั่วไป
ทำที่…………………………………...
วันที่…………เดือน……………...พ.ศ………..
                สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง…………………………..อายุ……….ปี อยู่บ้านเลขที่…………หมู่ที่……...
ตรอก/ซอย……………………….ตำบล/แขวง…………………………..อำเภอ/เขต………………………..
จังหวัด…………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า เจ้าของทรัพย์ ฝ่ายหนึ่ง กับ………………...
………………………………อายุ………ปี อยู่บ้านเลขที่………..ตรอก/ซอย……………………..
ถนน……………..……ตำบล/แขวง…………….…..อำเภอ/เขต……………….….จังหวัด…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้ยืม อีกฝ่ายหนึ่ง
                คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความดังต่อไปนี้
                ข้อ 1.  เจ้าของทรัพย์ตกลงให้ยืมละผู้ยืมตกลงยืมทรัพย์ของเจ้าของทรัพย์  ซึ่งได้แก่…………………
………………………………..โดยเป็นการให้ยืมเปล่า ที่กำหนดระยะเวลาในการยืมทั้งสิ้น……………..วัน
                ข้อ 2.  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการยืมตามสัญญาฉบับนี้ เช่น  ค่าฤชาธรรมเนียมในการทำสัญญาค่าส่งมอบทรัพย์ที่ยืม  ค่าส่งคืนทรัพย์ที่ยืม  ค่าดูแลรักษา  ค่าซ่อมแซม  เป็นต้น  ผู้ยืมเป็นผู้รับภาระไปทั้งสิ้น
                ข้อ 3.  ผู้ยืมจะต้องใช้ทรัพย์ที่ยืมอย่างปกติแห่งการใช้ทรัพย์นั้น  และผู้ยืมไม่นำเอาทรัพย์ที่ยืมออกไปให้บุคคลอื่นใช้สอย  โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของทรัพย์
                ข้อ 4.  ผู้ยืมต้องดูแลรักษาทรัพย์ที่ยืม  อย่างเช่นวิญญูชนทั่วไปพึงกระทำ  ในการสงวนทรัพย์สินของตน
                ข้อ 5.  เมื่อสัญญานี้สิ้นสุด  ผู้ยืมต้องคืนทรัพย์แก่เจ้าของทรัพย์ในสภาพที่ดี  ใช้งานได้ดังเดิมเหมือนในขณะที่ยืมไปทุกประการ
                ข้อ 6.  ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่อาจโทษเจ้าของทรัพย์สินได้ทุกประการ
                สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ  และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ……………………………….เจ้าของทรัพย์                    ลงชื่อ……………………………………....ผู้ยืม
        (……………………………….)                                                 (………………………………………)
ลงชื่อ……………………………….พยาน                                 ลงชื่อ……………………………………..พยาน
        (……………………………….)                                                 (………………………………………)

 สัญญากู้เงิน

ทำที่…………………………………..

วันที่………..เดือน…………….…………..

                   ข้าพเจ้า……………………………………………อายุ……………ปี…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้กู้ขอทำหนังสือนี้ให้ไว้แก่บริษัท………………………………………………..จำกัด
สำนักงานเลขที่……………….ถนน…………………แขวง……………………เขต………………………..
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้ให้กู้”   เพื่อเป็นหลักฐานว่า:-
                     
     ข้อ 1.  ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวน………………บาท             (……………………………………)
                             ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญานี้
               
                      ข้อ 2.  ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ…………………………………………....ต่อปีกำหนดส่งเป็นรายเดือน ทุก ๆ เดือน ภายในวันที่……………………….ของเดือนในเวลาทำงานของผู้ให้กู้แต่ถ้าวันกำหนดส่งดอกเบี้ยเช่นว่านี้ ตรงกับวันหยุดงานของผู้ให้กู้ ก็ให้เลื่อนไปส่งในวันเปิดงานที่ถัดไป ทั้งนี้หากผู้กู้ผิดนัดในการส่งชำระดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการผิดนัดทั้งหมด และยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องคดีต่อศาลได้ทันที
               
                     ข้อ 3.  ผู้กู้ตกลงจะชำระหนี้ตามสัญญานี้ภายในวันที่…………………..เดือน..……………………...
..………….. แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ตามสัญญานี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก่อนกำหนดที่กล่าวมาก็ได้  ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร และโดยมิพักต้องชี้แจงแสดงเหตุ ผู้กู้สัญญาว่าในกรณีที่ผู้ให้กู้เรียกร้องดังกล่าวมานี้ผู้กู้จะชำระหนี้ตามที่เรียกร้องทันที
               


                                                                                                                                                                                                               ข้อ 4.  ผู้กู้สัญญาว่าถ้าผู้กู้ย้ายตำบลที่อยู่จากภูมิลำเนาดังกล่าวข้างต้นตามสัญญานี้ผู้กู้มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบภายใน 7 วัน มิฉะนั้นถือว่าผู้กู้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกเงินกู้ทั้งหมดคืนโดยทันที
ข้อ 5.  ถ้าผู้กู้ผิดข้อตกลงในข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้ ผู้กู้ยอมรับผิดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น บรรดาที่ผู้ให้กู้พึงได้รับอันเนื่องมาจากความผิดข้อตกลงของผู้กู้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือนเรียกร้องทวงถาม ดำเนินคดีและบังคับการชำระหนี้จนเต็มจำนวนทุกอย่างทุกประการ
                ผู้กู้ได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน ณ วัน,เดือน,ปี ที่ระบุข้างต้น
ลงชื่อ…………………………….ผู้กู้        
        (…………………………….)

ในนาม บริษัท……………………………จำกัด โดย
              ลงชื่อ……………………………ผู้ให้กู้
                     (…………………………….กรรมการ )

ลงชื่อ……………………………ผู้ให้กู้
       (…………………………….กรรมการ )

ลงชื่อ……………………………พยาน
       (……………………………..)

ลงชื่อ……………………………พยาน
       (……………………………..)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น