จะซื้อ จะขาย


ดาวโหลดสัญญาจะซื้อ จะขาย


สัญญาจะซื้อจะขาย


ทำที่…………………………………
วันที่………… เดือน …………………… .. ………

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง……………………………………………………………………………

สำนักงานอยู่เลขที่…………….ถนน………………………..ตำบล ………………………………………

อำเภอ……………………………………………จังหวัด…………………………………………………

(ต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้จะขาย”)   ฝ่ายหนึ่ง และ
ในฐานะตัวแทนของตัวการซึ่งไม่ประสงค์จะระบุชื่ออยู่ที่เลขที่…………ถนน………………….
(รวมเรียกว่าผู้จะซื้อ”) อีกฝ่ายหนึ่ง มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
1.  ผู้จะขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่…………………. ตำบล……………………..
อำเภอ…………………………………… จังหวัด………………………………………………………...
เนื้อที่ตามโฉนดรวมประมาณ………………………………….…… ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าทรัพย์ที่จะขาย
2.  ผู้จะขายและผู้จะซื้อตกลงซื้อขายทรัพย์ที่จะขาย โดยเป็นการขายเหมายกแปลงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น………………………….. บาท (…………………………………………………………………..)
โดยผู้จะซื้อได้ชำระราคาดังกล่าวให้แก่ผู้จะขายไว้เรียบร้อยแล้วในวันทำสัญญานี้  โดยเช็คธนาคาร……...
…………………………..เลขที่………………………….เงิน……………………………………….บาท
(………………………………………..)  และเช็คธนาคาร ……………………………………………….
เลขที่ ………………………….. เงิน…………………… บาท (…………………………………………) 
                3.  การโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่จะขาย คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่จะ ขาย ณ สำนักงานที่ดิน เมื่อผู้จะซื้อได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ทำการค้าที่ดินไม่ว่าในนาม
………………………………….. เอง และ/หรือ ในนามตัวการซึ่งไม่เปิดเผยเชื่อแล้ว โดยผู้จะซื้อจะต้องระบุชื่อตัวการซึ่งจะเข้าถือกรรมสิทธิ์ก่อนในบันทึกท้ายสัญญานี้   และจะต้องแจ้งกำหนดวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้จะขายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
                กรณีจะเป็นด้วยประการใดก็ตาม  ผู้จะซื้อจะต้องดำเนินการในวรรคแรกให้เสร็จสิ้นไปภายใน…………………………………. หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่าผู้ที่จะระบุชื่อถือกรรมสิทธิ์ และผู้จะซื้อทรัพย์ที่จะขายตามสัญญานี้คือ…………………………………. เอง และรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้จะขายทุกประการ
                4.  ค่าธรรมเนียม ค่าอากร ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการทำสัญญานี้ การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้จะขายเป็นผู้รับภาระเองทั้งสิ้น
                5.  นับแต่วันที่ทำสัญญานี้ และผู้จะซื้อได้ชำระราคาตามข้อ 2.  เรียบร้อยแล้ว  ผู้จะซื้อมีสิทธิ์เข้าครอบครองและทำประโยชน์หรือปรับปรุงทรัพย์ที่จะขายได้ทันทีและให้ถือว่าผู้จะซื้อได้รับมอบการครอบครองทรัพย์ที่จะขายไปจากผู้ขายแล้วโดยสมบูรณ์ทันที
                6.  โดยเหตุที่การซื่อขายครั้งนี้เป็นการขายเหมายกแปลง ดังนั้น หากปรากฎภายหลังว่าทรัพย์ที่จะขายมีเนื้อที่ขาดตก หรือล้ำจำนวนไปกว่าที่ระบุในข้อ 1.  แม้จะเพียงใดก็ตาม   ทั้งผู้จะซื้อและผู้จะขายตกลงไม่ถือเป็นเหตุเลิกสัญญา  และ/หรือเรียกร้องค่าทดแทนใด ๆ โดยเหตุในเรื่องนี้เป็นอันขาด

                เพื่อเป็นหลักฐาน   ผู้จะซื้อและผู้จะขาย  ได้ลงลายมือไว้เป็นสำคัญ ณ  วัน  เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ…………………………………… ผู้จะขาย    ลงชื่อ………………………………………. ผู้จะซื้อ
        (……………………………………)                         (……………………………………….)

ลงชื่อ…………………………………… พยาน        ลงชื่อ………………………………………. พยาน
        (……………………………………)                         (……………………………………….)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น