ให้ ให้สิทธิ


ดาวโหลดเอกสารการให้ ให้สิทธิ


สัญญาให้สิทธิอาศัย

                                                                                                                ทำที่…………………………….……….
                                                                                                วันที่…………….เดือน……………...….……

                   หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง……………………………………………………….
อยู่บ้านเลขที่…………ตรอก/ซอย…………………………………….ถนน………………………..
ตำบล……………………….อำเภอ……………………………………จังหวัด…………………….
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ให้อาศัย" ฝ่ายหนึ่ง กับ………………………………………………
อยู่บ้านเลขที่…………ตรอก/ซอย…………………………………….ถนน………………………..
ตำบล……………………….อำเภอ……………………………………จังหวัด…………………….
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้อาศัย" ฝ่ายหนึ่ง กับ………………………………………………….
                   โดยที่ผู้ให้อาศัย เป็นเจ้าของอาคาร/บ้านซึ่งอยู่เลขที่……………ตรอก/ซอย………………
ถนน………………………..ตำบล……………………….อำเภอ………………………………….
จังหวัด………………………..รวมทั้งทรัพย์สินทั้งหลายซึ่งอยู่ในบ้านดังกล่าวซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า "โรงเรือน"
                   ทั้งสองอาศัยตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้
                   ข้อ 1. ผู้ให้อาศัยตกลงให้ผู้อาศัยมีสิทธิอาศัยในโรงเรือนซึ่งเป็นของผู้ให้อาศัย โดยผู้อาศัยไม่ต้องเสียค่าเช่าแกผู้ให้อาศัย
                   ข้อ 2.  สิทธิอาศัยดังกล่าว ให้มีกำหนดระยะเวลา………………..ปี
                   ข้อ  3.  เมื่อกำหนดระยะเวลาแห่งสิทธิอาศัยได้หมดสิ้นลงแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันต่ออายุในการให้สิทธิอาศัยต่อไปอีกได้ แต่ต้องตกลงกันก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาแห่งสิทธิอาศัยตามสัญญานี้
                   ข้อ 4.  สิทธิอาศัยในโรงเรือนนี้ ให้รวมถึงการอยู่อาศัยของบุคคลในครอบครัว เพียงที่จำเป็นแก่ความต้องการของครัวเรือนเท่านั้น
                   ข้อ 5. ผู้อาศัยมีสิทธิที่จะเก็บเอาดอกผลธรรมดาแห่งที่ดินที่โรงเรือนตั้งอยู่ เพียงที่จำเป็นแก่ความต้องการของครัวเรือนเท่านั้น
                   ข้อ 6. ผู้อาศัยจะโอนสิทธิอาศัยไปให้แก่ผู้อื่น หรือบุคคลภายนอกไม่ได้ และหากผู้อาศัยตายสิทธิอาศัยดังกล่าวย่อมถือว่า เป็นอันสิ้นสุดลงทันที แม้จะยังไม่ครบตามกำหนดระยะเวลาในสัญญานี้ก็ตาม
                   ข้อ 7. เมื่อสิทธิอาศัยของผู้อาศัย ได้สิ้นสุดลงแล้วไม่ว่าในกรณีใดผู้อาศัยต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเป็นของผู้ให้อาศัยพร้อมทั้งโรงเรือนแก่ผู้ให้อาศัยโดยทันที
                   ข้อ 8.  ผู้ให้อาศัยจะใช้โรงเรือนเพื่อการอย่างอื่น นอกจากที่ใช้กันตามประเพณีนิยมปกติไม่ได้   
                   ข้อ 9.  ผู้อาศัยจำต้องสงวนรักษาโรงเรือนเสมือนกับที่วิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเองและจะต้องบำรุงรักษาทั้งทำการซ่อมแซมเล็กน้อยด้วย
                   ข้อ 10.  ผู้อาศัยจะทำการดัดแปลง หรือต่อเติมอย่างหนึ่งอย่างใดแก่โรงเรือนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้อาศัย
                   ข้อ 11. ผู้อาศัยจะต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่โรงเรือนที่อาศัยเว้นแต่ความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแต่การใช้ทรัพย์สินนั้นโดยชอบ
                   หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
                                                                                                                                                                                                                ลงชื่อ………………………………….ผู้ให้อาศัย
                                                                                                (……………………………..)
ลงชื่อ………………………………….ผู้อาศัย
                                                                                                (……………………………..)
ลงชื่อ………………………………….พยาน
                                                                                                (……………………………..)


หมายเหตุ
                1.  สิทธิอาศัยนั้นมีเฉพาะสิทธิอาศัยในโรงเรือนเท่านั้น ถ้าเป็นเรื่องที่ดินอาจเป็นเรื่องสิทธิเหนือพื้นดิน หรือสิทธิเก็บกิน
                2.  ผู้อาศัยไม่ต้องเสียค่าเช่าให้แก่ผู้ให้อาศัย เพราะถ้าหากมีการเสียค่าเช่าแล้วก็ไม่เรียกว่า เป็นสิทธิอาศัย แต่เป็นเรื่องการเช่า
                3. สิทธิอาศัยอาจมีกำหนดเวลา หรือไม่มีกำหนดเวลา หรือจะกำหนดว่าให้มีสิทธิอาศัยตลอดอายุผู้อาศัยก็ได้กรณีมีกำหนดเวลาต้องไม่เกิน 30 ปี ถ้ากำหนดไว้เกินกว่านั้น ใช้บังคับได้เพียง 30 ปี เมื่อครบกำหนดแล้วจะต่ออายุอีกก็ได้ต้องไม่เกิน 30 ปี นับแต่วันต่ออายุสัญญา
                4.  สิทธิอาศัยจะโอนกันไม่ได้ แม้โดยทางมรดกก็จะไม่ตกทอดไปยังทายาท
สัญญาให้สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ควรมีสัญญาข้อหนึ่ง ให้ผู้ให้สัญญาต้องไปจดทะเบียนด้วย


สัญญาให้ค่าบำเหน็จ
                สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ………………………………………………………………
  ที่เลขที่ ………………………………………………………………………………………….
ระหว่าง……………………………………………………………………….อยู่บ้านเลขที่ ……………
 …………………………………………………..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้ให้สัญญา ฝ่ายหนึ่งกับ …………………………………………………………………………………..อยู่บ้านเลขที่ ………….
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  ผู้แทน  อีกฝ่ายหนึ่ง
                ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน  มีข้อความดังต่อไปนี้
                ข้อ 1.  ผู้ให้สัญญาขอแต่งตั้งให้ผู้แทนเป็นผู้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ให้สัญญาและผู้แทนรับจะทำหน้าที่ดังกล่าวให้กับผู้ให้สัญญาในการที่ได้มอบหมายติดตามเรียกเอาทรัพย์  ( ระบุประเภททรัพย์สิน )……………………………………………………………………………………………………..
คืนจาก……………………………………………ผู้ครอบครองทรัพย์ไว้
                ข้อ 2.  ผู้แทนให้สัญญาว่า ในการติดตามเรียกทรัพย์สินคืนดังกล่าว  จะทำรายงานให้ผู้ให้สัญญาทราบผลของการปฏิบัติหน้าที่ทุก ๆ เดือน  ว่าผลของการติดตามทรัพย์คืบหน้าไปแค่ไหนเพียงใด
                ข้อ 3.  ผู้ให้สัญญาตกลงจะให้ค่าตอบแทน  ในการที่ผู้แทนสามารถนำเอาทรัพย์มาคืนให้กับผู้ให้สัญญาได้  เป็นจำนวนเงิน………………… บาท (……………………………………………………...)
                ให้สัญญานี้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป
                ในกรณีที่ผู้แทนจำต้องฟ้องคดีเพื่อเรียกเอาทรัพย์คืน  ค่าธรรมเนียมวางศาลและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินคดี  ผู้ให้สัญญาตกลงจะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
                ข้อ 4.  หากปรากฏโดยผู้ให้สัญญาสืบทราบว่า ผู้แทน ไม่ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและปล่อยปละละเลยให้เวลาล่วงไปโดยคาดหมายได้ว่า  ผู้แทนไม่สามารถทำงานนี้ได้สำเร็จแล้ว ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิแต่งตั้งให้บุคคลอื่นมาทำงานนี้แทนต่อไปได้
ผู้แทนจะบอกเลิกการทำงานรายนี้เมื่อใดก็ได้  โดยต้องแจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
                สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ……………………….………..ผู้ให้สัญญา                     ลงชื่อ…………………………………..ผู้แทน
        (                                                          )                                              (                                                             )
ลงชื่อ………………………………...พยาน                              ลงชื่อ…………………………………..พยาน
        (                                                          )                                              (                                                             )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น