มอบอำนาจ มอบฉันทะ


ดาวโหลดเอกสารมอบอำนาจ มอบฉันทะ


หนังสือมอบอำนาจบอกกล่าว
                                                                                   บังคับจำนอง
                                                               
                                                ทำที่……………………………………………
                              วันที่………เดือน………………พ.ศ.………………….
                โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า………………………………………………………………………….
ผู้รับจำนอง ขอมอบอำนาจให้………………………………………………….เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน
ข้าพเจ้าดังต่อไปนี้
                ข้อ 1. ให้มีอำนาจออกหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองถึง……………………………………………..
ในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของ………………………………………………………………………………..
อันเนื่องมาจาก………………………………………ได้นำที่ดินโฉนดที่……………………………………..
เลขทีดิน……………………หน้าสำรวจ……………..ตำบล……………………..อำเภอ…………………….
จังหวัด……………………………มาจำนองไว้กับข้าพเจ้า รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน
ฉบับลงวันที่…………..เดือน………………พ.ศ.…………ซึ่งบัดนี้กำหนดระยะเวลาไถ่ถอนการจำนองที่ดินแปลกดังกล่าวได้ล่วงพ้นมาแล้ว
                ข้อ 2. ให้มีอำนาจรับเงินชำระหนี้จำนองรายดังกล่าวไว้ในข้อ 1. ข้างต้นพร้อมทั้งดอกเบียนแทน
ข้าพเจ้าอีกด้วย
                การใดที่……………………………………………………….ได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจ
ฉบับนี้แล้ว ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

                                                                ลงชื่อ…………………………………….ผู้รับมอบอำนาจ
                                                                        (                                                          )
                                                                ลงชื่อ…………………………………….ผู้รับมอบอำนาจ
                                                                        (                                                          )
                                                                ลงชื่อ…………………………………….พยาน
                                                                        (                                                          )
                                                                ลงชื่อ…………………………………….พยาน
                                                                        (                                                          )
               


หนังสือมอบอำนาจ
(กรณีมอบอำนาจเพื่อดำเนินการขอจัดตั้งหุ้นส่วนบริษัท)
                                                                                                  เขียนที่............................................................................
                                                                                                  วันที่..............เดือน..............................พ.ศ....................
                โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าหุ้นส่วน/ผู้เริ่มก่อการ/บริษัท.....................................................................
............................................................ขอมอบอำนาจให้..................................................................................
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.............................เลขที่....................................ออกให้ ณ.......................................................
เมื่อวันที่................................อยู่บ้านเลขที่.........................ตรอก/ซอย.............................................................
ถนน......................................ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต...........................................
จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท์...................................................(ของผู้รับมอบอำนาจ)
เป็นผู้มายื่นขอจดทะเบียน..............................................ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..................................
...............................................................แทนข้าพเจ้าผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าวที่ชื่อข้างต้น
ตลอดจนให้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความใด ๆ  ในคำขอจดทะเบียนได้ทั้งสิน และให้มีอำนาจรับทราบ
คำสั่งจากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแทนห้างฯ/บริษัท ได้ด้วยทุกประการ
(*)......................................................................................................................................................................
                ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบซึ่งอาจจะมีขึ้นเนื่องจากการรับมอบอำนาจนี้โดยสิ้นเชิง

                                                                                ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบอำนาจ
                                                                                        (..............................................................)
(ประทับตรา)                                                        ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบอำนาจ
                                                                                        (..............................................................)
                                                                                ลงชื่อ.............................................................พยาน
                                                                                        (..............................................................)
                                                                                ลงชื่อ.............................................................พยาน
                                                                                        (..............................................................)                   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น