ซื้อ ขาย


ดาวโหลดสัญญาซื้อ ขาย


สัญญาขายฝาก

                                                                                                                 ทำที่…………………………………………...
                                                                                               วันที่…………..เดือน……………………...…………

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง …………………………………………………………………….อยู่บ้านเลขที่………………………………..ถนน………………………แขวง…………….………………...เขต…………….……………………………กรุงเทพมหานคร  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า ผู้ขายฝาก   ฝ่ายหนึ่งกับ……………………………… ……………………………อยู่บ้านเลขที่ ………………………..ถนน……………………….แขวง……………………………อำเภอ/เขต…………….………………………กรุงเทพมหานคร  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า  ผู้ซื้อฝาก”  อีกฝ่ายหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1.  ผู้ขายฝากตกลงขายฝากและผู้ซื้อฝากตกลงรับซื้อฝาก ที่ดินโฉนดเลขที่………………...
เลขที่ดิน……………………………หน้าสำรวจ………………………………ตำบล…………………….….
อำเภอ…………………………จังหวัด………………………………พร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว         ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝาก   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น…………………บาท (……………………………..)
ข้อ 2.  ผู้ซื้อตกลงให้ผู้ขายฝากไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก คืนได้ภายในกำหนดระยะ เวลา……….ปีนับแต่วันจดทะเบียนสัญญาขายฝากฉบับนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยกำหนดสินไถ่กันเป็นจำนวนเงิน
…………………………บาท (……………………………………………………..)
ข้อ 3.  ค่าฤชาธรรมเนียมการขายฝากซึ่งผู้ซื้อได้ออกไปนั้น ผู้ไถ่ต้องใช้ให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกัน          สินไถ่ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์นั้น ผู้ไถ่พึงออกใช้
ข้อ 4.  ผู้ซื้อตกลงว่าจะไม่นำทรัพย์สินที่ขายฝากออกจำหน่ายถ้าผู้ซื้อจำหน่ายทรัพย์สินที่ขายฝากนั้นโดยฝ่าฝืนสัญญาข้อนี้ ผู้ซื้อต้องรับผิดต่อผู้ขายฝากในความเสียหายใดๆ อันเกิดแต่การนั้น
ข้อ 5.  ในกรณีที่ผู้ขายฝากได้ใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนภายในกำหนดเวลาตามข้อ 2. หากปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นถูกทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียไปเพราะความผิดของผู้ซื้อ  ผู้ซื้อจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ขายฝาก

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ   ทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความตามสัญญาโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนา  จึงลงลายมือชื่อให้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

                                                                                               ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขายฝาก

                                                                                                         (………………………………………..)

                                                                                               ลงชื่อ…………………………………………ผู้ซื้อ

                                                                                                         (………………………………………..)

                                                                                               ลงชื่อ…………………………………………พยาน

                                                                                                       (…………………………………………)
                                                                                               ลงชื่อ…………………………………………พยาน
                                                                                                       (…………………………………………)


สัญญาซื้อขายทรัพย์สินในการขายทอดตลาด

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่…………………………………………………………………… ณ เลขที่……………………………………………………………………………………………………….
วันที่เวลา………………………... บริษัท……………………………………………….จำกัดได้ทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ………………………………………………………………………… ตามประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภท…………………………………………………………………ลงวันที่………………....เดือน…………………...………………….และโดยที่ นาย / นาง/ นางสาวเป็นผู้ …………………………………………………………..เป็นผู้ประมวลซื้อได้จากการขายทอดตลาด จึงได้ทำ สัญญานี้ ระหว่าง………………………………………โดย…………………………………………………. กรรมการผู้มีอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่……………………ถนน………………………..ตรอก/ซอย……………………………….แขวง………………………………เขต…………………………. จังหวัด………………………………………..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้ขาย ฝ่ายหนึ่ง
กับ……………………………………..โดย…………………………………………………… อายุ………………..ปี ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่……………………………………………………... ลงวันที่………………………………….ออกให้ ณ…………………………………………..ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่……………………ถนน………………………………….ตรอก/ซอย…………………………………แขวง………………………………เขต……………………………..กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้ซื้อ อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1.  ผู้ซื้อเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาด ซึ่งเป็นผู้ประมูลได้ประเภททรัพย์…………………………….จำนวน…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...เป็นเงิน………………………บาท (……………………………………….) ผู้ขายจึงตกลงขายสินค้าดังกล่าว   ให้กับผู้ซื้อเป็นจำนวนเงิน…………………………….บาท (………………………………………………)

ข้อ 2.  ผู้ซื้อได้วางเงินมัดจำ 25 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทรัพย์ที่ซื้อได้ตามข้อ 1. เป็นเงิน…………

………………บาท (………………………………………..) ให้กับผู้ขาย ซึ่งผู้ขายได้รับเงินจำนวนดังกล่าวในวันนี้แล้ว โดยผู้ซื้อได้ชำระเป็นเช็คธนาคาร………………………………………………………………...เลขที่……………………….ลงวันที่…………………………………จำนวนเงิน……………………….บาท (………………………………………………)

ข้อ 3.  ผู้ซื้อตกลงจะชำระราคาส่วนที่ยังค้างอยู่เป็นเงิน………………………..บาท (…………

…………………………) ให้กับผู้ขายจนครบ และรับมอบทรัพย์ไปภายในกำหนด………………………วันนับแต่วันทำสัญญานี้
ข้อ 4.  ถ้าผู้ซื้อผิดสัญญา ไม่ชำระเงินส่วนที่ยังค้างอยู่ ผู้ซื้อยินยอมให้กับผู้ขายริบเงินมัดจำและทำการขายทอดตลาดได้ใหม่
ข้อ 5.  ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการโอน (หากมี) และต้องเสียภาษีจากการขายทรัพย์ดังกล่าว
ข้อ 6.  ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะไม่รับรองและรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่อง รวมทั้งการรอนสิทธิใดๆ

สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็น สองฉบับ มีข้อความตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ           ข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน                


                                                                                        ลงชื่อ……………………………………ผู้ขาย

                                                                                       
                                                                                        ลงชื่อ……………………………………ผู้ซื้อ

                                                                                        ลงชื่อ……………………………………พยาน


                                                                                        ลงชื่อ……………………………………พยาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น